26

İşletme (Tezli/Tezsiz)

İşletme Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.

Diğer yandan, tezli program ise işletmeye dair sorunları akademik bakış açısıyla incelemeyi hedef alan bir yapıdadır. Bu haliyle, araştırma yapmak doktora eğitimi almak isteyenler için sağlam bir altyapı oluşturmaktadır.


Başvuru Koşulları
İTÜ İşletme Mühendisliği ve İTÜ Endüstri Mühendisliği dışında tüm lisans mezunları başvurabilir. Adaylardan lisans genel not ortalaması; ALES, GMAT veya GRE; yabancı dil yeterliği gibi koşulları sağlaması istenmektedir. Ayrıca, niyet mektubu; iki adet referans mektubu talep edilmektedir. 

Güncel başvuru koşulları için tıklayınız.


Tezli Program Yapısı
Program 10 ders (27 kredi + Seminer/Etik dersi), tez çalışması (YLT1) ve yüksek lisans tezinden (YLT2) oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır.

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501 Yöneticiler İçin İstatistik
ISS 502 Üretim Yönetimi
ISS 503E Financial Accounting
ISS 505  Yönetim ve Organizasyon 
ISS 509E Marketing Management

2. Yarıyıl (Bahar)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)

3. Yarıyıl (Güz)
ISS 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
ISS YLT1 Tez Çalışması 1

4. Yarıyıl (Bahar)
ISS YLT2 Tez Çalışması 2

Seçmeli Ders Pakedi 1
ISS 500E  Quantitative Decision Techniques
ISS 504E  Corporate Finance
ISS 506    İşletme Hukuku
ISS 507E Managerial Economics
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 510   Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 511   İnsan Kaynakları Yönetimi

Diğer Seçmeli Dersler*
ISS 523E Global Marketing
ISS 524 Pazarlama Arastirmasi
ISS 531E International Finance
ISS 532E Integrated Marketing Communication
ISS 533 Sermaye Piyasasi Hukuku
ISS 534E Financial Markets and Institutions
ISS 552 Fikri Mülkiyet Hakları
ISS 554 Olaylarla İşçi İşveren İlişkiler
ISS 555 Elektronik Ticaret Stratejileri

*Bunların dışındaki dersler de danışman onayıyla "Paket 1 Dışı Serbest" kapsamında alınabilir.Tezsiz Program Yapısı

Program 12 ders (33 kredi + Seminer/Etik dersi),  yüksek lisans bitirme projesinden (YLT) oluşur. Ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır.

1. Yarıyıl (Güz)
ISS 501 Yöneticiler İçin İstatistik
ISS 502 Üretim Yönetimi
ISS 503E Financial Accounting
ISS 505  Yönetim ve Organizasyon 
ISS 509E Marketing Management

2. Yarıyıl (Bahar)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest) 

3. Yarıyıl (Güz)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
Seçmeli Ders (Paket 1 Dışı Serbest)
ISS 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
ISS YLT Proje

Seçmeli Ders Pakedi 1
ISS 500E  Quantitative Decision Techniques
ISS 504E  Corporate Finance
ISS 506    İşletme Hukuku
ISS 507E Managerial Economics
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 510   Stratejik Planlama ve Yönetim
ISS 511   İnsan Kaynakları Yönetimi

Diğer Seçmeli Dersler*
ISS 523E Global Marketing
ISS 524 Pazarlama Arastirmasi
ISS 531E International Finance
ISS 532E Integrated Marketing Communication
ISS 533 Sermaye Piyasasi Hukuku
ISS 534E Financial Markets and Institutions
ISS 552 Fikri Mülkiyet Haklari
ISS 554 Olaylarla İşçi İşveren İlişkiler
ISS 555 Elektronik Ticaret Stratejileri

*Bunların dışındaki dersler de danışman onayıyla "Paket 1 Dışı Serbest" kapsamında alınabilir.


Program Koordinatörü
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ

Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ (Başkan)
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK (Üye)
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU (Üye) 

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mahmut KABAKÇI

Erasmus Koordinatörleri
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR

Akademik Kadro

Adı Soyadı Çalışma Alanları
Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN Yönetim ve Organizasyon, Girişimcilik, Stratejik Yönetim
Doç. Dr. Ahmet Atıl AŞICI Finansal Krizler, Döviz Kuru Rejimleri, Uluslararası Finansal Mimari
Doç. Dr. Ayşe Aylin BAYAR Makroekonomi, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Gelişme Ekonomisi
Dr. Öğr. Ü. Ulaş BAYSAL İşletme Hukuku
Doç. Dr. Bersam BOLAT Tedarik Zinciri Yönetimi, Proje Yönetimi, Üretim Planlama
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ Pazarlama Yönetimi, Perakende Pazarlama Stratejileri, Tüketici Davranışı
Doç. Dr. Hatice CAMGÖZ AKDAĞ Toplam Kalite Yönetimi, Sağlık ve Eğitim Sektöründe Kalite, QFD Uygulamaları, Sürekli İyileştirme Teknik ve Metodları
Prof. Dr. Ferhan ÇEBİ Üretim Yönetimi, Yöneylem Araştırması
Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ Finans Piyasaları, Portföy Yönetimi, Yatırım, Muhasebe
Prof. Dr. Ayşe Banu ELMADAĞ BAŞ Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Tüketici Davranışı
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK Yönetim ve Organizasyon, Mühendislik Etiği, Stratejik Yönetim
Dr. Öğr. Ü. Çiçek ERSOY KEKEVİ Bilişim Hukuku, Veri Koruması Hukuku, Rekabet Hukuku, Sözleşme Hukuku
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Makroekonomi, Para ve Banka, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Gelişme İktisadı
Prof. Dr. İpek İLKKARACAN AJAS Makroekonomi, Kalkınma İktisadı, Politik İktisat, İşgücü İktisadı
Prof. Dr. Mahmut KABAKÇI İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Doç. Dr. Derya KARAKAŞ Küresel Ekonomi İçinde Türkiye, Türkiye Bankacılık Sektörü, Holdingler ve Holding Bankacılığı
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU Pazarlama Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışları, Pazarlama Araştırması
Doç. Dr. Tolga KAYA Araştırma Yöntemleri, Yönetimde Karar Verme, Ekonometri, İstatistik
Prof. Dr. Özgür KAYALICA Mikroekonomi, Çevre Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Oyun Teorisi
Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇİFÇİ Girdi-Çıktı Analizleri, Öncül Göstergeler Yöntemi, Bölgesel Gelir Dağılımı, Uygulamalı İstatistik
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletmelerin Sosyal ve Çevresel Sorumlulukları, Kariyer Seçimi, Yönetim ve Organizasyon
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE Uluslararası Ticaret, Uluslararası İktisat, Ekonomik Bütünleşme ve AB
Dr. Öğr. Ü. Özgür ÖZTÜRK İşletme Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku
Prof. Dr. Raziye SELİM Kişisel, Fonksiyonel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmaları, Ticari Serbestleşme ve Büyümenin Yoksulluk Etkileri
Prof. Dr. Aslı SÜDER Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Organizasyon Teorisi, Davranış Bilimleri
Prof. Dr. Oktay TAŞ Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi, Finansal Analiz ve Denetleme
Doç. Dr. Kaya TOKMAKÇIOĞLU Gelişmekte Olan Piyasalar, Finansal Kriz, Finansal Zaman Serileri
Doç. Dr. Deniz TUNÇALP Yönetim & Organizasyon, Organizasyon Teorisi, Teknoloji Yönetimi, Mühendislik Tasarımı, Girişimcilik
Prof. Dr. Burç ÜLENGİN Finansal Ekonometri, Zaman Serisi Analizleri, Pazarlama Araştırmaları
Doç. Dr. Nihan YILDIRIM Teknoloji Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Proje Yönetimi, Süreç Yönetim