26

İç Mimari Tasarımı(Uluslararası)

Hakkında 

Ülkemizde, İç Mimarlık alanında yüksek lisans ve doktora düzeyindeki programların çok sınırlı olduğu bilinmektedir. Lisans düzeyinde İç Mimarlık programlarındaki hızlı artış toplumda bu alanda duyulan ihtiyacın göstergesidir. Günümüzde, ülkemizde ve dünyada ihtiyaçlardaki çeşitlilik ve zenginlik, yaşadığımız mekânların ölçeklerindeki büyüme, binanın fiziksel ve mekansal bünyesine giren endüstri ürünü malzeme ve bileşenlerin fazlalığı, fiziksel ve fonksiyonel eskimelerdeki periyotların kısalması gibi nedenler iç mimarlık alanındaki gerek lisans, gerekse yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimin önemini arttırmakta ve bu alanda yetişecek uzmanlaşmış meslek sahiplerine ve eğitim-öğretim kadrolarına olan ihtiyacı açıkça ortaya çıkarmaktadır.

2001 yılında kurulan İTÜ İç Mimarlık Bölümü lisans eğitim ve öğretimindeki gelişimine paralel olarak,  2005 yılında Almanya’nın önderliğinde geliştirilen İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı-IMIAD ortaklığına, 2006 yılında katılarak yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. IMIAD program ortaklığı; Edinburgh College of Art/Edinburgh-İskoçya, Fachhochschule für Technik/ Stuttgart-Almanya, Lahti Polytechnic, Scuola Universiteria Professionale Della Svizzera/Lugano-İsviçre, The Centre for Environmental Planning and Technology University-CEPT, Ahmedabad-Hindistan ve İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul-Türkiye arasında imzalanan sözleşme uyarınca taraf ülkelerin İç Mimarlık Bölümleri tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Program dört yarıyıl ve iki yıl sürelidir. Her dönem 30 olmak üzere toplam alınması gereken ECTS kredisi 120 ’dir. Tezli bir programdır. Programın ikinci döneminde öğrenciler kayıtlı bulundukları üniversitenin haricinde program ortağı ülkelerden birini seçerek eğitim-öğretime devam etmektedirler. Üçüncü dönemin başında, program ortağı tüm üniversitelerin eğitmen ve öğrencilerinin katılımı ile ev sahipliğini dönüşümlü olarak program ortaklarından birinin üstlendiği iki haftalık bir uluslararası workshop etkinliği düzenlenmektedir.  Uluslararası workshop etkinliğine katılmak zorunludur.

Programdan mezun olacak öğrencilere verilen ünvan, ‘İç Mimari Tasarımda Yüksek Lisans Derecesi’ / ‘Master of Interior Architectural Design’dır.

İTÜ IMIAD Programı, ilk mezunlarını 2008-2009 eğitim-öğretim yılının ocak ayında vermiştir. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak ya da mesleğin uygulama ve yönetim kademelerinde iş bulma şansına sahip olabilmektedirler. 

Programın Tarihçesi

IMIAD-International Master of Interior Architectural Design bir AB projesi olup CD- ‘Curriculum Development’ kapsamında geliştirilmiştir. Projenin genel koordinatörü University of Applied Sciences Stuttgart'tır. İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'ne 2004 yılı bahar yarıyılında bu ortak programa katılma önerisi gelmiş, Mayıs 2005 yılına kadar bu iki bölüm arasında iletişim devam etmiş ve olasılıklar tartışılmıştır. Mayıs 2005 yılında Stuttgart'ta yapılan toplantıda ilke kararına varılmış ve Eylül 2005 tarihinde de gereken sözleşme rektörler tarafından imzalanarak İTÜ İç Mimarlık Bölümü bu programın ortağı olmuştur.

Bu gelişmeden sonra Ekim ve Kasım 2005'de Stuttgart ve İstanbul'da, 2006 yılında ise Nisan ve Haziran aylarında Lahti ve Edinburgh da iki toplantı yapılarak programın ayrıntıları geliştirilmiştir.

Program, program koordinatörleri aracılığı ile yürütülmektedir. Yılda 2 ile 3 toplantı yapılarak, durum değerlendirilmelerine ulaşılmaktadır. 2005 -2006 Öğretim yılında Stuttgart Üniversitesi programı başlatan ilk üniversite olmuştur. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında  Finlandiya, İsviçre, İskoçya ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Hindistan, IMIAD Program ortaklığına katılmıştır

Programın Amacı

​·Uluslar arası düzeyde ve çok disiplinli bir ortamda mesleki deneyimleri paylaşarak yüksek lisans eğitimi yapmak

·Farklı ülke ve kültürel ortamları ve mesleki koşulları tanımak ve iş alanlarını ülke dışına yaymak,

·Mesleki iletişim ortamını güçlendirmek, eğitim ve mesleki deneyimleri paylaşmak,

·Mekan algısı, sunum teknikleri ve mekan yaratma yeteneğini arttırmak

·Tasarım konusunda sistematik araştırma yapmak ve kazanımlarını bir tezle sonlandıracak teorik ve uygulamalı bir bilgi alt yapısına sahip olmak,

·Tasarımla ilgili yönetimsel konularda ve tasarıma ilişkin karar mekanizmalarında etkin rol almak

·Eğitim, araştırma ve uygulama alanında İç Mimarlığa yönelik yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak ve ülkemizi uluslar arası arenada temsil etmek amacındadır.

Özgörü (Vizyon)

İç Mimarlık ile ilgili alanlarda; kendi kendini sürekli geliştiren, güçlü ulusal ve uluslararası ilişkilere sahip araştırma, eğitim, uygulama üçgenini dengede tutabilen,  topluma hizmet ve uluslararasılaşma hedefini amaç edinmiş ve bu alanda öncü çalışmalar yapmayı başaran  ve ulusal ve uluslararası değerlendirmelere en kısa zamanda hazır olmayı hedefleyen bir program olmaktır. 

Özgörev(Misyon)

İç Mimarlık ile ilgili konularda eğitim, araştırma, uygulama ekseninde; bilimin yol göstericiliğinde kurumsal ve uygulamalı çalışmalar yapabilen, topluma hizmet ve uluslararasılaşma hedefini amaç edinmiş ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, tercih edilen, liderlik yapabilen, sorumluluk alabilen, girişimci, takım çalışmasına uygun,  alanında yeterli ve yetkin bilgiye sahip meslek adamları yetiştirmek ve değişen ve dönüşen koşullar karşısında kendisini sürekli geliştiren bir program olmaktır. 

Programın Hedefleri 

​·Farklı ülke, kültürel ortam ve mesleki koşulları öğrencilere tanıtmak ve iş alanlarını ülke dışına taşımak,

·Çokdisiplinli ve disiplinlerarası eğitim ve mesleki deneyimleri ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşmak, mesleki iletişim ortamını güçlendirmek,

·Eğitim, araştırma, uygulama üçgeninde alanında öncü bir program olmak, bu amacı sürdürmek ve İç Mimarlığa yönelik yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak,

· İç Mimarlık ile ilgili konuları çevreye duyarlı ve eleştirel bir biçimde ve farklı bakış açılarından irdeleyerek öncü, özgün ve yaratıcı çevreler yaratma yetkinliğine sahip, tasarım alanında bilimsel araştırmalar yapabilen, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde edindiği bilgileri bütünleştirip, yorumlayıp, sentezleyebilen, çalışmalarını bilimsel ve akademik ortamlarda paylaşabilme yetisi ve yeterliliğine sahip  meslek insanları yetiştirmek,

·Topluma hizmet  ve ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek bakımından alanında öncü, sorumluluk alabilen,yaratıcı, kimlikli, girişimci, üretken,  iletişim becerisi ve liderlik özelliği yüksek, tasarımla ilgili yönetimsel konularda ve tasarıma ilişkin karar mekanizmalarında etkin rol alan insan gücünü yetiştirmek.

Programın Çalışma Alanları

 Program, uluslararası uzlaşma ile belirlenmiş dört konu modülü üzerinde temellendirilmiştir:

·Tasarım
·Teknoloji ve Bilim
·Meslek Pratiği ve İletişim
·Kültür ve İnsan Bilimleri

  Araştırma Temelli Tasarım /İç Mimaride Disiplinlerarası Çalışma Alanları / İç Mimari Tasarımda Kültürel Çalışmalar / İç Mimari Tasarım ve Teknoloji /Proje Yönetimi /İç Mimari Tasarım ve Çevre Kontrol Sistemleri (akustik, aydınlatma vb)  /  İç Mimari tasarım ve Teknoloji / İç Mekan Malzeme ve Bileşenleri /İç Mekan Bağlamında Mobilya / İç Mimarlık Tarihi, Üslup ve Stiller / İç Mimarlık Alanında Tipolojik Konular (sağlık, eğitim, konut, kültür vb.) / Digital Tasarım / Medya ve Mimarlık / Ürün Pazarlama ve İletişim
   
  Kimler faydalanabilir
  •İç Mimarlar 
  •Mimarlar 
  •Endüstri Ürünleri Tasarımcıları
   
  Laboratuar ve donanım 
  •Fakülte Bilgisayar Laboratuarları 
  •Maket Atölyesi 
  •Stüdyo 
  •Üniversite ve Fakülte Kitaplıkları 

  Programın Yapısı

  Programın süresi 2 yıldır. Alınması gerekn ECTS kredisi 120’dir. Programdan mezun olacak öğrencilere verilecek unvan, ‘İç Mimari Tasarımda Yüksek Lisans Derecesi’-‘M.A.-Master of Interior Architectural Design’dır.  

  Programın Temel İlkeleri

   Öğretim Programı için kabul edilen ve uzlaşılan ilkeler aşağıdaki gibidir.

  • Kurumlar kendi kimliklerini koruyarak Programa katılacaklardır.
  • Program iki dillidir. Bunlar İngilizce ve katılımcı üniversitenin anadilidir.
  • ‘Öğrenci Değişimi’-IMIAD Öğrencilerinin belirlenen koşullar ile, katılımcı üniversiteler arasındaki değişimleri esastır.
  • ‘Modül’- Öğretim Programı, Tanımlanan dört konu modülü etrafında şekillenmiştir.
  • IMIAD’ın temelde bir tasarım eğitimi olması nedeniyle program tasarım (İç Mimarlık Projeleri) odaklıdır.
  • Yüksek Lisans Çalışması bir tez sunumuyla sonuçlanacaktır.

  Programın Yürütülüş Biçimi

  Programın yürütülüş biçimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
  1.Yarıyıl: Öğrencilerin eğitimlerini kayıtlı oldukları üniversitede yaptıkları yarıyıldır.
  2.Yarıyıl: Her öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite dışında, diğer dört ortak üniversitenin birinde öğrenimine devam ettiği yarıyıldır.
  3.Yarıyıl: Bu yarıyıl iki aşamalıdır: ilk aşamada; tüm IMIAD öğrencileri, her yıl dönüşümlü olarak program ortağı bir üniversite tarafından organize edilen ve süresi iki ile dört hafta arasında değişen uluslararası workshop çalışmasına katılacaklardır.  Bu çalışmanın değerlendirme sonucu öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitedeki proje yürütücüsüne iletilecek ve proje dersinin dönem notuna etki edecektir. İkinci aşamada ise öğrenciler kayıtlı oldukları üniversitelere dönüp derslerine devam edeceklerdir.
  4. Yarıyıl: Öğrencilerin eğitimlerini kayıtlı oldukları üniversitede tez ile tamamladıkları yarıyıldır.

  Ücretler

  Öğrenim ücreti başvurulan ülke ve üniversitenin koşullarına bağlıdır. Herhangi bir ek ödeme söz konusu değildir. Ancak, öğrenciler; zorunlu değişim yarıyılında gittikleri ülkelerdeki yaşam ve yol giderleri ile üçüncü yarıyılın ilk aşamasında gerçekleştirilen workshop’a katılım, yol ve yaşam giderlerini kendileri karşılayacaklardır. Öğrenciler, zorunlu değişim yarıyılında Sokrates-Erasmus programının sunduğu olanaklardan imkanlar dahilinda yararlanabilecekledir.


  Alınması gereken toplam kredi sayısı / Diplomalar


  Programın dili ulusal dil (Türkçe) ve en az % 50 İngilizce’ dir. Yüksek Lisans Tezi, ilgili üniversitelerin yönetmelikleri uyarınca, Türkçe/İngilizce yazılacak ancak kapsamlı bir İngilizce/Türkçe özet ile birlikte sunulacaktır. Yüksek Lisans Tezinin teslim edilebilmesi için program derslerinin (90 ECTS) başarılması gerekir. Programdan mezun olabilmek için, uluslararası IMIAD Workshop’una katılmak zorunludur. 

  Program uzlaşılan dört konu modülü üzerinde temellendirilmiştir. Bunlar. ‘Tasarım’, ‘Teknoloji ve Bilim’, ‘Meslek Pratiği ve İletişim’, ‘Kültür ve İnsan Bilimleri’dir. Ayrıntıları verilen ders- seminerler bu modüllere dayanarak hazırlanmıştır. Her yarıyıl Bologna sürecine bağlı olarak 30 ECTS  ve programın tamamı 120 ECTS kredisidir.

  Proje ve diğer ders değerlendirmeleri ilgili üniversitelerce yapılacak, farklı üniversitede oluşan başarısızlık durumu halinde ise çözüm, öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite tarafından belirlenecektir.

  Öğrenci transkriptleri öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite tarafından hazırlanacaktır. Yüksek Lisans Diploması programa katılan beş üniversite tarafından tanınacaktır.

  Başvuru Koşulları

  2016-17 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız 

  Dersler

  Zorunlu Dersler
  Güz (I.Yarıyıl)
  IMT 501 İç Mimarlık Projesi I
  IMT 502 Yapı Teknolojisi
  IMT 503 İletişim ve Müşteri İlişkileri
  IMT 504E Research for Interior Architecture
  IMT 505 Kültür Tarihi

  Bahar (II.Yarıyıl )
  IMT 506E Interior Architecture Project II
  IMT 507E Seminar I
  IMT 508E Architecture and Design in Cultural Context
  IMT 514E Digital Representation Techniques for Interior Design

  Güz (III:Yarıyıl)
  IMT509E Interior Architecture Project III
  IMT 510 Seminer II
  IMT 511 Meslek Pratiği ve Yönetimi
    İsteğe Bağlı Seçme Ders

  Bahar (IV.Yarıyıl)
  IMT 513 Yüksek Lisans Tezi

  Seçmeli Dersler 
  Güz (III.Yarıyıl)
  IMT 512E Human Sciences for Interior Architecture
  IMT 5xxE Critical Debate in Design and Theory
  IMT 5xxE Methodologies and Techniques in Digital Design

  Akademik Kadro

  ​Prof.Dr. Leyla TANAÇAN (İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü)
  Prof.Dr. Alpin KÖKNEL YENEL (İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü)
  Doç. Dr. Özge CORDAN (IMIAD Uluslararası ve ITU IMIAD Program Koordinatörü)
  Doç. Dr. Deniz Ayşe YAZICIOĞLU
  Yrd.Doç. Dr. Nilüfer SAĞLAR ONAY
  Yrd. Doç. Dr. Emine GÖRGÜL
  Öğr.Gör. Dr. Deniz ÇALIŞIR
  Öğr.Gör. Dr. Bahadır NUMAN
  Öğr.Gör. Dr. Banu GARİP
  Öğr.Gör. Dr. Müge BELEK FIALHO TEIXEIRA
  Öğr.Gör.Dr. Ayşe Hilal UĞURLU
  Öğr.Gör. Frederico FIALHO TEIXEIRA
  Öğr.Gör.Dr. Gülfer TOPÇU ORAZ (İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü)
  Araş.Gör. Benek ÇİNÇİK
  Araş.Gör. Mehmet GÜREN
  Araş.Gör. Sibel Yasemin ÖZGAN
  Araş.Gör. Çağıl YURDAKUL
  Araş.Gör. Tuba ÖZKAN
  Araş.Gör. Özgün YÜCETÜRK
  Araş.Gör. Sıla Burcu BAŞARIR
  Araş.Gör. Enes Can KILIÇ
  Uzman  Demet DİNÇAY

   
  Program Yürütme Kurulu

  ​Anabilim Dalı Başkanı
  Prof. Dr. Gül Koçlar Oral

  Program Koordinatörü
  Doç. Dr. Özge CORDAN

  Program Yürütme Kurulu
  Prof. Dr. Gül Koçlar Oral
  Doç.Dr. Ayşe Deniz YAZICIOĞLU
  Doç. Dr. Özge CORDAN
  Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Sağlar ONAY
  Öğr. Gör. Dr. Bahadır NUMAN

  Anabilim Dalı Dışından
  Prof. Dr. Semra AYDINLI (İTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)

  Üniversite Dışından
  Adil ÖNGEL (İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı)
  Faruk MALHAN (KOLEKSİYON Mobilya Sanayi)

  İletişim

  Doç. Dr. Özge CORDAN
  Program Koordinatörü
  Oda Numarası: 220
  Dahili Telefon: 2812
  Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
  E-Posta: cordanozge@yahoo.co.uk ; cordan@itu.edu.tr

  İç Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanları
  Oda Numarası: 331
  Dahili Telefon: 2822
  Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95

  https://www.facebook.com/groups/1418635568350100/?ref=br_tf